Напред Нагоре Назад Относно сайта

Класификация на ловното оръжие

Днес съществуват много разновидности ловни пушки. Това разнообразие се изразява главно в начина на зареждането им, разположението на цевите, техния брой, системите на ударните и предпазителните, както и в затворните им механизми, а така също и по други признаци. Конструкторите и производителите на ловни пушки са търсили в своите модели да постигнат максимална поражаема далекобойност, правилно разпределение на сачмите в битата площ, по-голяма безопасност при манипулацията, по-голяма лекота на оръжието и красив външен вид и не на последно място и по-ниска себестойност, за да може да конкурират пазара. Ловните пушки се разделят на два вида: а) гладкоцевни - за стрелба главно със сачми и б) набразденоцевни - за стрелба с куршуми. Освен споменатите съществуват и комбинирани - с една или две гладки цеви и една набраздена или обратно, а често - с по една гладка и една набраздена цев (фиг. 10).

Едноцевни, двуцевни, трицевни и четирицевни пушки
Фиг. 10. Едноцевни, двуцевни, трицевни и четирицевни пушки

Според броя на цевите ловните пушки биват едноцевни, двуцевни, трицевни или четирицевни. Последните два вида се срещат много рядко. По отношение на спояването на цевите ловните пушки биват хоризонтални (успоредки) с хоризонтално споени цеви, и надцевки, при които цевите са споени вертикално. По начина на зареждането (пълненето) им ловните пушки биват преднопълнещи се или шомполни (така наречените „долми"), които много рядко се срещат у нас, и заднопълнещи. Последните се зареждат с патрони, които се поставят в камерата на цевта, намираща се в задната й част. Те се наричат още „централки". Според начина на действието си и според броя на изстрелите, които може да се произведат с едно зареждане, пушките биват обикновени и магазинни. Магазинните пушки са полуавтоматични или автоматични.

По устройството на ударните механизми ловните пушки биват с открити ударници (курочни) (фиг. 11) и със закрити ударници (безкурочни) (фиг. 12).

Ловна пушка с открити ударници
Фиг. 11. Ловна пушка с открити ударници
Ловна пушка със закрити ударници
Фиг. 12. Ловна пушка със закрити ударници

Според предназначението си пушките биват ловни - за упражняване на ловния спорт, и състезателни - за стрелба по летящи гълъби, по бягащи силуети или по летящи асфалтови панички. Пушките за стрелба по асфалтови летящи панички са два вида за кръгова стрелба (скейд) или за траншейна стрелба (стенд).

Едноцевни ловни пушки

Както бе вече посочено в историческата справка, първите ловни пушки са били едноцевнн —„фитилки", „кремъклийки", „евзалийки". Тези пушки са се пълнели откъм дулото чрез шомпол, откъдето носят и названието си преднопълнещи или шомполни. Всички пушки от този тип отдавна са преминали в музеите, с малки изключения на евзалийките, които все още се използуват в по-изостаналите в развитието си страни, В този вид пушки първо се насипва определената доза димен барут (от бездимен барут цевите им се разрушават) в цевта през дулния срез. Върху барута се набива с шомпола барутна тапа, а върху нея се насипват определените сачми, над които също се поставя тапа. Цевите на тези пушки обикновено не се „пречупват", макар да се срещат и такива с „чупещи" се цеви. В по-ново време едноцевките биват заднопълнещи и се зареждат с готови патрони. Те се наричат „централки" и са с чупещи се цеви с автоматично взвеждане на ударника и с автоматично привеждане на предпазителя в затворено положение. Патроните им могат да бъдат приготвени в хартиена или в металическа гилза. Ударният механизъм бива затворен или открит според конструкцията им. Много от тях са пригодени за стрелба с бездимен барут. Те се произвеждат в 12, 16 и 20 калибър. Към едноцевните ловни пушки принадлежат и полуавтоматичните и автоматичните. Те се изработват в горните три калибъра.

Полуавтоматичните едноцевни магазинни ловни пушки носят названието „помпа". Полуложата им е подвижна и чрез нея става зареждането им. Чрез движение напред-назад, наподобяващо помпане, става зареждането им, откъдето носят и названието си. При издърпване на полуложата напред се изхвърля празната гилза от изстрела, а при връщането назад се зарежда цевта с нов патрон (фиг. 13). В нашата страна са познати от този вид пушките марка „Уинчестър", произвеждани в САЩ, и „Перфекс", произвеждани във Франция.

Автоматична ловна пушка помпа
Фиг. 13. Автоматична ловна пушка помпа
Автоматична ловна пушка
Фиг. 14. Автоматична ловна пушка

Едноцевните ловни пушки може да бъдат и автоматични (фиг. 14). При този вид ловни пушки откатната енергия на газовете, създадена от изстрела, се използува за изтласкване на подвижния им затвор, който изхвърля гилзата на изстреляния патрон, а при освобождаването на възвратната пружина и връщането на затвора на място зарежда нов патрон в цевта. Така последователно автоматично се изстрелват патроните, намиращи се в магазина на пушката. Обикновено те са 3 или 5. В най-ново време американците са конструирали автоматична ловна пушка с 15 патрона. Сведенията за тази пушка са съвсем оскъдни.

Автоматичните ловни пушки са последната дума на оръжейната ловна техника. Сред нашата ловна общественост те не намериха заслуженото си място поради редица съображения. Някои смятат за неудобство да носят автомат поради това, че разглобяването му е значително по-трудно от двуцевката, че заема много място в сглобен вид, както и че с автоматите се стрелят предимно фабрично приготвени патрони (с приготвените в домашни условия патрони автоматът дава чести отсечки), че е с много сложен механизъм и на края, че се губят или развалят гилзите от стрелбата при мокър, кален и т. н. терен. Тези причини обаче са несъстоятелни. У нас напоследък бе забранено използуването им. В другите страни, главно в Европа и Америка, те са особено разпространени и изместват двуцевките.

Двуцевни ловни пушки

Те биват два вида: със закрити или с открити ударници (вж. фиг 11, 12). Този вид ловни пушки са най-разпространените както у нас, така и навсякъде по света. Те съчетават всички изисквания на ловеца-спортист за приятен и успешен ловен спорт. Както вече знаем, ловните пушки с открити ударници се наричат „курочни", или система Ланкастер. Според мястото на куроците те биват два вида. Обикновено куроците биват монтирани от двете страни на затворната глава, но може да бъдат поставени и в специално определено място в самата кутия, от която само горната им част се подава подобно на пистолетите (фиг. 15).

Пушка с курок в кутия
Фиг. 15. Пушка с курок в кутия

Според положението на бойните пружини този вид пушки биват с предстоящи или задстоящи бойни пружини, т.е. бойните пружини са монтирани встрани на затворната глава, под възглавничките, или зад главата—в металните пластини върху приклада (фиг. 16). Този вид ловни пушки са с по-просто устройство в сравнение с безкурочните, наречени хамерлес. Те имат своите предимства и недостатъци. Предимството при тях е, че всеки ловец може сам да демонтира и монтира ударния и спускателния им механизъм при нужда от почистване, смазване или отстраняване на леки повреди, като регулиране силата на иглите или други подобия. Изреждайки предимствата им, трябва да отбележим, че отдалеч може да видим кога пушката е заредена за стрелба и кога не е. Като недостатък в тези пушки се сочи бавното взвеждане на ударниците, че те лесно може да се закачат за храст, конче на дреха и др. и да предизвикат нежелателен изстрел. При износване на запъвателния механизъм те стават опасни, защото и от леко сътресение може да се получи нежелан изстрел.

Предстоящи и задстоящи ударни пружини
Фиг. 16. Предстоящи и задстоящи ударни пружини

Техни представители, познати у нас, са най-вече модел БМ-16 —така наречените „Туловки", производство на Тулския оръжеен завод в (бившия) СССР. Ловните пушки с хоризонтално споепи цеви независимо от това, дали са с открити или скрити ударници, се наричат успоредки или хоризонтални. Когато са със скрити ударници, те се наричат хамерлес. Пушките хамерлес имат няколко предимства пред курочните. Най-същественото е, че при отваряне (затваряне) на пушката ударниците се взвеждат автоматично. Това обстоятелство позволява бързото зареждане ни орьжието и произвеждане на изстрелите, особено при повторно зареждане. Освен това манипулирането с тези пушки е по-безопасно, защото ударниците са неуязвими от външни фактори. При този вид пушки при взвеждането на ударинците предпазителят автоматично се задействува, което е миого важно за сигурността на изстрела Пушките хамерлес имат н по-естетичен вид и скритите механизми са предпазени от замърсяване, корозия и т.н.

Ловни пушки надцевки
Фиг. 17. Ловни пушки надцевки

Ловните пушки с вертикално споени цеви, така наречените „надцевки" (фиг. 17), през последните години станаха мното популярни у нас. Те се изработват изключително със скрити ударници и имат безспорни предимства пред пушките хамерлес. Тези пушки, преназначени за спортна стрелба, са с по-голямо тегло от 3500 до З6ООg и са с по-дълги цеви— до 76 сm. Всички видове ловни пушки се изработват в следните калибри: 10, 12, 16, 20, 24, 28, 32 и 40. В нашата страна от едноцевките са известни най-вече модел ИЖ-17 и ИЖ-18, „Сбройовка" и др.

Трицевни ловни пушки (Дрилинг)

Трицевна ловна пушка
Фиг. 18. Трицевна ловна пушка

Изработват се главно в Австрия, Германия и Белгия. Те обикновено представляват комбинация от две гладки и една набраздена цев (фиг.18). С гладките цеви се стрелят ловни патрони, снарядени със сачми, а с набраздената цев — специални патрони за стрелба но едър дивеч на по-големи разстояния. Под двете гладки цеви обикновено е набраздената, но тя може да бъде и странично споена, а така също и над двете гладки цеви. Предимството е, че при тези пушки ловецът има възможност да произведе три изстрела, от които единият на по-големи разстояния и главно по едър дивеч. Това положение е от особено значение за ловците от западните страни, където едрият дивеч се отстрелна само с ловни карабини или с въпросните комбинирани пушки. Техният недостгтък е, чо са значително по-тежки от обикновените. По-скъпи са,а и механизмът им е сложен. Макар и рядко, изработват се и трицевни ловни пушки, на които всички цеви са гладки или набраздени. Тези пушки са предимно производство на германските оръжейни заводи от преди Втората световна война.

Нарезно (Набразденоцевно) ловно оръжие

Ловна карабина с оптически мерник
Фиг. 19. Ловна карабина с оптически мерник

Използуването на набразденоцевното оръжие при ловния спорт открива пред ловеца по-големи възможности от гладкоцевното. Далекобойността на стрелбата с гладкоцевната ловна пушка със сачми, били те едри или дребни, рядко надвишава 50м, а тази на ловната карабина достига до 300, 400 и повече метра, ако има оптически мерник (фиг. 19). Стрелбата със сачми се произвежда само по птици и дребни животни, а с куршумите на ловната карабина стрелбата е напълно резултантна при отстрел на едър дивеч на разстояние до 200 метра. Може напълно успешно да се сгреля по големи птици и с коя и да е ловна гладкоцевна пушка с ловни куршуми тип "Бренеке", сферични или други подобни на близки разстоянияоколо 50 метра. На по-големи разстояния обаче разсейването на куршума става доста голямо и вероятността да се улучи дивечът в желаното място на тялото и да го повали е по-малка. Боят на гладкоцевната ловна пушка с куршуми се смята добър, ако на разстояние 60m разсейването на куршума (куршумите) не излиза от очертанията на кръг с диаметър 25 cm.

Предимството на стрелбата с куршуми с гладкоцевната ловна пушка се състои в това, че ловецът, привикнал с пушката си, може бързо и точно да насочи куршума. Голямото отклонение на куршума и недостатъчната точност на стрелбата с гладкоцевната ловна пушка произлизат главно от това, че продълговатият куршум след излитането си от канала на цевта под въздействието на съпротивлението на въздуха е с тенденция да се преобърне. Ето защо, за да се запази устойчивото положение на куршума, необходимо е да му се предаде бързо въртеливо движение около собствената му ос (има куршуми, които не получават въртмиво движение, но те имат стабилизатор, който не позволява преобръщането им). В нарезноцевното оръжие въртеливото движение на куршума се постига чрез специална обработка на цевта. Това са нарези по вътрешните стени на цевта в протежение от началото до края й. Между нарезите остават изпъкналостите или, както се наричат, „полетата". Броят на нарезите в цевите на по-малките калибри е от 4 до 7, а на по-големите-от 8 до 11. Някакво особено внимание на боя на пушката броят на нарезите не оказва. Дълбочината на нарезите зависи от това, какъв куршум ще се изхвърля от цевта. Колкото по-мек е металът, от който е направен куршумът, толкова по-дълбоки трябва да бъдат нарезите и обратно. В пушка, предназначена да стреля с оловни куршуми, дълбочината на нарезите бива от 0,20 до 0.40 mm, а за стрелби с облечени в метална риза куршуми-от 0,07 до 0.15 mm. Широчината на нарезите зависи също от твърдостта на метала, от който е направен куршумът. Колкото металът е по-твърд, толкова по-тесни може да бъдат нарезите. Много тесните нарези обаче затрудняват почистването на цевта. Завъртането на нарезите в цевта има също голямо значение. Колкото куршумът е по-дъльг, толкова повече обороти около оста му е необходимо да му се предадат, за да бъде той устойчив на действията на силите от съпротивлението на въздуха. Броят на оборотите на куршума във въздуха зависи от провъртането на нарезите, което се измерва с дължината на онази част от цевта, по протежение на която куршумът прави един оборот. За стрелба с къси оловни куршуми с начална скорост 400-500 m/s цевта се изготвя с нарези,правещи един пълен оборот на разстояние до 55-60cm. За стрелба с дълги оловни куршуми, достигащи до 4 калибъра дължина и облечени с твърда метална риза (обвивка), с начална скорост 700-900 m/s, завъртането на нарезите в цевта се прави така, че на разстояние 20-25сm куршумът да прави един пълен оборот. При цеви с полегати и дълбоки нарези дългият твърд куршум не получава достатъчно необходимото му въртеливо движение и точността на стрелбата значително се понижава. При цеви с малки и резки нарези мекият оловен куршум ще се врязва н нарезите, ще пооловява цевта и ще загубва правилността на полета си. Калибърът на цевите на ловните карабини се определя от диаметъра на канала на цевта, измерен между две противоположни полета (фиг. 20).

Набраздена цев
Фиг. 20. Набраздена цев
Ловен щуцер-общ вид
Фиг. 21. Ловен щуцер-общ вид
Той се означава с милиметри и се записва върху цевта на пушката. Различаваме няколко вида ловни карабини:
  1. Едноцевни и двуцевни, курочни и безкурочни щуцери с шарнирна ос (чупещи се цеви) и др. Калибрите им се движат от 5.2 до 15.2mm (фиг. 22).
  2. Едноцевии и магазинни набразденоцевни пушки със затвори с хоризонтално или вертикално плъзгащи се и ръчно зареждащи се затвори или самозареждащи се (автоматични) с калибър от 5.6 до 12.mm (фиг. 22). Набразденоцевните ловни пушки, чиято дължина на цевите е от 50 до 60 cm, се наричат ловни карабини.
  3. Комбинирани ловни пушки.
  4. Пушки с раирани в дулата част цеви,чийто калибър се движи от 12 до 32.

Боят на ловните карабини и набразденоцевните пушки се смята добър,когато куршумите, изстреляни с тях от разстояние 100м, се събират в кръг с диаметър 8см,а при разстояние 200м-в кръг с диаметър 17см. Въпросът с ловните набразденоцевни пушки е по-специфичен и сега по-малко ловци у нас имат интерес към тях. Ловуването на едър дивеч в другите страни става с ловни нарезни пушки и карабини, които са особено разпространени. У нас те все още са в ограничено количество. Тенденцията на Министерството на горите и опазването на природната среда, както и на Централния съвет на Българския ловно-рибарски съюз е постепенно и у нас да се премине към подборния отстрел, който е немислим без такова оръжие. Патроните за ловната карабина се изработват в съответствие с калибрите на пушката. Калибърът на патрона се отбелязва с диаметъра на цевта между нарезите, т.е. той е по-голям от дълбочината на нарезите. Така че, ако на цевта е обозначено 7.8/57, на патрона трябва да се отбележи 8x57, а ако на цевта е 8.8/72, на патрона ще е отбелязано 9,3x72, при което втората цифра показва дължината на гилзата в mm. Патроните за магазинните пушки вместо ръб имат жлеб (вдлъбнатина) на същото място. Те се обозначават само с цифри.

В зависимост от калибъра, началната скорост и конструкцията на патроните нарезните оръжия се използуват за стрелба по различни подвижни и неподвижни цели. За стрелба по големи птици и дребни хищници, като белки, златки и др., нарезната пушка трябва да има добра точност и да не разкъсва дивеча. На тези изисквания отговарят ловните карабини с калибър 5,6 до 8mm, когато с тях се стреля с патрони, снарядени с твърди недеформиращи се куршуми с начална скорост от 500 до 700 m/s и с тежина на куршума от 3 до 6g. За стрелба по големи хищници и едър дивеч е за предпочитане нарезна пушка от по-голям калибър, например от 8 до 11 mm, и патрони с леко деформиращи се куршуми с тегло от 9 до 22g и начална скорост 700 m/s. Трябва да се има предвид, че стрелбата с малокалибрена карабина е успешна само за птици и дребни хищници и по изключение за по-едър дивеч, и то при условие, че куршумът попадне в невралгична точка на тялото (сърце, мозък, врат и т.н.). Патроните с по-толям диаметър и съответно с по-голяма начална скорост на куршума раздробяват костите, скъсват сухожилията и кръвоносните съдове. Такива куршуми, където и да попаднат в тялото на дивеча, му нанасят смъртно поражение. Въобще колкото по-голяма е скоростта и масата на куршума, толкова по-големи са пораженията, които нанася. Куршуми с голяма начална скорост и маса не са подходящи за стрелба по птици и за дребни космати хищници. Тялото на птиците, например на глухара, се разкъсва иа части, а кожите на златката, белката и на лисицата стават непригодни за използуване. За нашите условия на ловуване може да сне препоръчат набразденоцевни ловни пушки с калибри от 7,4 до 9 mm.

При стрелба с ловни карабини и набразденоцевни пушки трябва да се има предвид и траекторията — нещо, с което при стрелбата с гладкоцевната пушка не се съобразяваме. Наклонът на траекторията зависи от скоростта и теглото на куршума. Колкото по-лек е куршумът, при едни и същи други условия и по-голяма начална скаорост, наклонът на траекторията е по-малък. Това е особено важно за ловеца, когато трябва да произведе бързо изстрсел на далечно разстояние и когато няма време да нагласи прицелното приспособление. Необходимо е да се знае, че елементите, определящи качествата на патроните, са калибърът, началната скорост, теглото на куршума, неговата конструкция и балистичната му форма. За да се увеличи раната, куршумите се изработват с голи глави. Колкото по-голямо е теглото, толкова куршуът по-дълго запазва началната си скорост и по-голяма е пробивната му сила. Балистичната форма спомага за по-малка загуба на скорост през времетраенето на полета на куршума. У нас са внесени от Чехословакия ограничено количество нарезни ловни пушки марка „Сбройровка" с калибър 5.6 и 7.4 mm, марка "Барс" с калибър 5.6 и 7.4mm, „Медведь" и "Лось" с калибър 9mm от (бившия) СССР и марка „Бар" с калибър 7.4 mm от Белгия. Тези пушки се използуват в ловните стопанства на Министерството на горите и опазване на природната среда и от Българския ловно-рибарски съюз за подборен отстрел на едър дивеч.


Лист