Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Изпробване на патроните

Изпробването на патроните се прави с контролна цел, за да се установи качеството им. За качеството на даден патрон се съди по гъстотата на попаденията и битата площ, по равномерността на разсейването им, по еднообразното им действие (постоянство), както и по пробивната им сила.

Изпробването става най-малко с десет патрона. С всяка една от цевите на пушката се произвежда стрелба с по пет патрона. Стрелбата се извършва върху лист от хартия с размери, не по-малки от метър на метър. В центъра на листа се очертава кръгла точка. Стрелбата се произвежда от разстояние 35m в окачените на рамка листове. Първоначално се изстрелват 3 патрона върху три листа с дясната или долната цев при надцевката, като попаденията се отбелязват на всеки лист. След това се стреля три пъти поотделно върху трите листа с лявата или съответно горната цев на пушката, което също се отбелязва върху листата. С това се приключва със стрелбата. Разстилат се листата на масата и върху онези места, където попаденията на сачмите са най-нагъсто, се налага предварително изрязан кръг с диаметър 75cm и се очертава с молив. Така се постъпва и с останалите листа. След това се изброяват попаденията на сачмите вътре в очертанията на кръга. Така се изброяват попаденията в трите листа, в които е стреляно с дясната цев (полушока), и се записват на самите листа. Разснарядява се след това един патрон и се преброява колко броя сачми съдържа. Процентът на попаденията в един лист се намира, като умножим последните на сто и ги разделим на броя на сачмите. Впоследствие се сумират трите процента, получени от трите листа, и общо получените попадения се разделят на три. Така се получава средният процент попадения. По същия начин се постъпва и с останалите три листа, стреляни с лявата (шоковата) цев. Средният процент за полушоковата цев при качествена работа трябва да се движи около 70, а за шоковата 75%. От листата съдим дали правилно са разпределени сачмите в битата площ. На фиг.75 са показани правилно и неправилно разпределение на сачмите в битата площ.

Правилно разпределение на сачмите Неправилно разпределение на сачмите
Фиг. 75. Правилно (а) и неправилно (б) разпределение на сачмите

С останалите 4 патрона се извършва изпитанието за пробивната сила на патроните. Това става със стрелба от същото разстояние върху тримилиметрова оловна плоча. Щом сачми №3 с диаметър 3,5mm пробият плочата, смята се, че пробивната сила на патроните е превъзходна. При липса на такава пластинка се употребява суха борова дъска. Ако челните сачми от патрона се забият на дълбочина, равна на три диаметъра на сачмите, може да се смята, че пробивната им сила е отлична. Ако сачмите навлизат на дълбочина само два диаметъра, тогава пробивната им сила е задоволителна. Тези изпитания са необходими и полезни не само за да изпробваме снарядените патрони, но и за установяване на добрия бой на собствената ни пушка с най-подходящите дози заряд и снаряд. От това в крайна сметка зависи успешната стрелба.


Лист