Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Стрелба по подвижни и неподвижни цели

Стрелбата по неподвижни цели е ясна за всеки, който борави с оръжие. Не стои така обаче въпросът със стрелбата по подвижни цели. При нея дивечът е в движение и за да го поразим, необходимо е да вземем "предварение". Предварението с нарезна пушка се взема така. Ако скоростта на движението е малка—до 3m/s—и разстоянието не надвишава 50m, предварение при стрелбата не е нужно да се взема. Началната скорост, която се предава на куршумите в нарезна пушка, е толкова голяма, че преди да направи крачка, дивечът бива улучен.

При голяма скорост и разстояние е необходимо предварение. Въпросът е при даден случай какво да бъде то. Ще приведем няколко примера. Ако приемем, че ловната карабина е дала начална скорост на куршума 600m/s, разстоянието от 100m до дивечът ще се измине за 0,17s. Ако дивечът се движи със скорост 3 m/s,той ще се придвижи за тези 0,17s на 0,51m (0,17x3=0,51). Следователно предварението трябва да бъде 0,51m Ако пък приемем, че началната скорост ма куршума е 900m/s и разстоянието до целта е 200m, предварението трябва да бъде 66сm, защото куршумът ще прелети за 0,22s, а 0,22х3=0,66. Двата случая се отнасят за предварение, което трябва да се вземе при перпендикулярно движение на дивеча спрямо ловеца със скорост 3 m/s. При тези разчети обаче следва да не се забравят атмосферните условия, за които е нужна корекция. Това особено се отнася до вятъра и неговата сила. Действието му върху куршума зависи, както споменахме, от неговата сила и направление спрямо летящия куршум, неговата начална скорост, теглото му и разстоянието. Известно е, че колкото по-силен е вятърът и по-голямо е разстоянието, толкова и отклонението на куршума от целта е по-голямо. В табл. 8 и 9 е дадено предварението при стрелба с набраздена цев по движещи се цели. За точността на стрелбата влияе точното определяне на разстоянието, като се отчита и корекцията за траекторията на куршума.

Стрелбата по подвижни цели с гладкоцевна пушка е доста трудна. Дивечът е много подвижен и за много кратко време избягва от погледа ни или излита на разстояние изнън обсега на поразяващия бой на оръжието. Изчислено е, че от момента, в който стрелецът взема решение да натисне спусъка на пушката, до самото натискане изминават приблизително 0,031s, За възпламеняване на капсула изгарянето на барута и за полета на сачмите до целта са необходими приблизително 0,068s. Или от момента за вземане на решението за произвеждането на изстрела до поразяване на целта изминава приблизително 1 секунда. През това нреме движещият се дивеч изменя първоначалното си положение. Ако не е взето пред вид това обстоятелство и прицелването е станало в бягащия дивеч, тогава сачмите ще закъснеят да го поразят (ще минат, след като дивечът се е предвижил напред). Ето защо ловецът не насочва сачмения сноп в подвижната цел, а пред, над, под или встрани от нея в зависимост от нейното движение, но винаги така, че сачменинт сноп да пресече нейния път. Или се взема така нареченото „предварение".

Видове дивеч Скорост на движението Скорост на куршума Разстояние в m
50 100 150 200
предварение в m
Глиган 10 km/h 600 m/s 0.25 0.51 0.75 1.00
Елен 20 km/h 900m/s 0.33 0.66 0.99 1.32
Таблица 8

З а б е л е ж к а. Разстоянията в предваренията трябва да се коригират, тъй като са изчислени за началото на главата на дивеча. (Корекцията трябва да се вземе за разстояние от началото на главата, примерно до сърцето). Следователно посочените разстояния се намаляват с тази корекция.

При стрелбата по подвижни цели са познати няколко начина на прицелване с предварение. Първият начин е „с насочване". Той е най-съвършеният. За него се изисква бързина и ловкост, а и необходимост да се владее до съвършенство оръжието. Друг познат начин на стрелба с ловна гладкоцевна пушка е „със засичане". При него пушката се насочва и изнася пред дивеча и се изчаква неговото приближаване. Щом приближи до предполагаемата линия, пресмята се предварението, което трябва да се вземе и се стреля пред него, отчитайки разстоянието и скоростта на полета или бегьт му. Този начин няма много привърженици сред ловците. Най-известният начин на прицелване е „с подвеждане". При него стрелецът се прицелва в движещия се дивеч, взема необходимото предварение и не преставайки да движи пушката пред дивеча, натиска спусъка и произвежда изстрел. Решаващо значение за успешната стрелба има величината на предварението. Тя се намира, като умножим скоростта на движението на дивеча по времето, необходимо за полета на сачмите от пушката до него. Това лесно можем да изчислим, като използуваме формулата от физиката S=Vt, т.е. пътят е равен на скоростта по времето. Обаче такива изчисления на ловния терен е невъзможно да се правят, още повече, че посоката и скоростта на движението на дивеча, на вятъра, характерът на терена и др. са съвсем различни за всеки отделен случай и подлежат на изчисление само в домашни условия. При ловуване решението за стрелба се взема за време, по-малко от секундата.

Видове дивеч Скорост на движението Сачми № Разстояние в m
20 30 40 50
предварение в m
Бавно бягащ заек 7m/s (25km/h) 1 0.40 0.60 1.00 1.20
Бързо бягащ заек 10m/s (36km/h) 1 0.60 1.00 1.40 1.80
Среден полет на птица 15 m/s (54km/h) 5 0.90 1.50 2.20 3.00
Бърз полет на птица 25 m/s (90km/h) 2 1.50 2.60 3.40 4.20
Таблица 9

За улеснения са създадени таблици за необходимото предварение при стрелбата по различните видове дивеч (вж. табл. 8 и 9). А с оглед корекцията в стрелбата се приготвят трасиращи патрони. В специално пробита барутна капачка и тапа се слага трасьорът така, че да опира върху барута. Височината на трасьора е равна на височината на тапата, над която се насипват сачмите и се слага надсачмената капачка, след което патронът се завива. С такива патрони се стреля обикновено по панички. При стрелбата трасьорът, светейки, очертава пътя на сачмите и всеки стрелец може да види защо не е улучил. С такива патрони се стреля само на стрелбище, където няма опасност от пожар. Опитът е показал, че предварението трябва да се удвоява при удвояване на разстоянието. Ако за заек, бягащ на разстояние 20m, приемем предварение 40cm, на 40m предварението трябва да бъде 80cm.

Стрелба по дивеч
Фиг. 83. Стрелба по дивеч: а-движещ се пред ловеца; б-напреко на ловеца; в-излитащ пред ловеца; г-летящ ниско напречно на ловеца; д-летящ над ловеца

Най-резултатно ще бъде предварението, при което, движейки се, дивечът постепенно преминава през целия кръг на сачмения сноп. Ако предварението е малко по-голямо, дивечът ще премине предната част на сачмения сноп. Но задната му част неминуемо ще го порази. Ако обаче се вземе по-малко предварение, той би могъл да бъде поразен само от предната част на сачмения сноп (фиг. 83).


Лист