Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Ловни капсули

Под това понятие разбираме устройство, изработено от метална чашка, на чието дъно след лакирането със специален лак е запресовано леснозапалимо иницииращо взривно вещество, способно при изгарянето си да възпламени барутния заряд на патрона. Капсулата независимо от нейната форма и възпламенителен състав трябва чрез удара на иглите на ловната пушка лесно да се възпламени и да причини изгаряне на заряда на ловния патрон. Тя трябва да бъде достатъчно чувствителна (лесно възпламенима), безотказно да се възпламенява, да има еднообразно действие и мощност, за да няма разлика в боя на патроните. За проверка на еднообразното й действие се снарядяват 10 гилзи само с капсули (от тези, чиито качества ще проверяваме). Зареждаме ловната пушка, поставяме върху цевта монета от 5 стотинки и възпроизвеждаме изстрел. Монетата излита па определена височина. Ако останалите капсули изхвърлят монетата на една и съща височина, можем да кажем, че капсулата има еднообразно действие.

Обикновена ловна капсула
Фиг. 48. Обикновена ловна капсула: 1-чашка; 2-наковалня; 3-възпламенителен състав; 4-покривка на възпламенителния състав

В нашата страна доскоро се произвеждаха два вида капсули — обикновени и жевело. Сега се произвежда само жевело. Обикновената ловна капсула (фиг. 48) се изработва от медна или месингова лента. Състои се от чашка, наковалня, възпламенителен състав и покривка на възпламенителния състав. Възпламенителният състав на този вид ловна капсула се приготовлява от следните компоненти: 17% гърмящ живак, 54% калиев хлорат и 29% двуантимонов трисулфид, който се запресова в дъното на месинговата чашка, покрива се с калаен станиол или парафинирана хартия. Той се придържа към дъното на чашката посредством наковалнята и не позволява разсипването му. Ударният състав на капсулата при изгарянето си в цевите на ловните пушки предизвиква корозия. Основната причина за това са продуктите от изгарянето на фулминатно-хлоратния състав, т.е. състав, който съдържа гърмящ живак. По-специално тези продукти са калиевият хлорид (KCl) и калиевият сулфид (K2SO3). Освен това корозия на оръжието предизвиква и динамичното въздействие на твърдите продукти, които се образуват при разложението на двуантимоновкя трисулфид и преди всичко образувалият се двуантимoнов триокис. Всичко това се обяснява по следния начин: В резултат на изгарянето на компонентите на капсулния състав — гърмящ живак [Нg(СNО)2], калиев хлорат (КС1О3) и двуантимоновия трисулфид — се получават различни твърди и газообразни продукти, като калиев хлорид (КСl), серен двуокис (SO2), двуантимонов триокис, калиев сулфат и др. Вследствие на високата температура на изстрела, която достига около 2500° С, калиевият хлорид и калевият сулфид, които са соли на силни минерални киселини, се изпаряват и във вид на пари се разпределят в барутните газове. Като влизат в съприкосновение със сравнително по-студените стени на цевта, парите на тези соли се кондензират и във вид на много малки капчици или микроскопични кристалчета полепват по стените на оръжието. Солите не само се напластяват на повърхността на цевта на оръжието, но напояват и останалия твърд нагар, образуват с него сплав и го превръщат от рохкав и лесно отделим в доста трудно отделим нагар. Здраво напластеният, напоен със солите на калия нагар, като поема влага от въздуха, образува разтвор, който предизвиква по химически начин в най-голяма степен корозия на оръжието. Цев, веднъж корозирала (ръждясала), благоприятствува отлагането на нагар от продуктите на изстрела, който засилва по-нататъшната корозия. Също така трябва да се знае, че състав, в който като компонент влиза двуантимонов трисулфид, не може да се нарече некорозиращ в пълния смисъл на думата.

Ето защо специалистите в нашия завод — производител на ловни капсули, са разработили рецептура на некорозиращ състав за ловна капсула, в която двуантимоновият трисулфид е заменен с други два компонента: оловен окис (РbО) 2% и прах от алуминиево-магнезиева сплав 15%. Останалите компоненти са: оловен тринитрорезорцинат 38%, бариев нитрат 42% и тетразен 3%. Горното важи за ловната капсула тип жевело. Готовата продукция ловни капсули се подлагат на редица изпитания, преди да бъдат пуснати в продажба. По-важните от тях са: за безотказно действие, сигурност при удар, влагоустойчивост, безотказност на тръскане и др. След изпитанията капсулите се опаковат в специално приготвени кутийки, съдържащи по 100 броя всяка. Загъват се в пакети от по 10 кутийки в колофонова хартия, а 50 такива пакети (50 000 броя) се опаковат в специална дървена касичка. Така опаковани, капсулите може да се съхраняват с години. Капсулата жевело съществува от по-ново време, но почти е заменила обикновената ловна капсула, а в много страни както и у нас, в последните години тя замести напълно обикновената. Името си носи от нейния откривател — френския инженер Жевело.

Капсула Жевело
Фиг. 51. Капсула Жевело: 1-външна чашка; 2-наковалня; 3-вътрешна чашка; 4-възпламенителен състав; 5-покривка на възпламенителния състав

Капсулата жевело (фиг. 51) се изработва от месингова или медна лента. Състои се от външна чашка, чашка за възпламенителния състав, наковалня, ударен състав и покривка за ударния състав. Според българските държавни стандарти ловните капсули жевело се изработват с два вида възпламенителни състави-с корозиращо и некорозиращо въздействие. Компонентите на корозиращия възпламенителен състав на капсулата жевело са: 35% гърмящ живак, 40% калиев хлорат и 25% двуантнмонов трисулфид. А тези на некорозиращия възпламенителен състав са: 51% тринитрорезорцинат, 27% бариев нитрат, 6% тетрацен и 16% двуантимонов трисулфид.

Готовата продукция ловни капсули се подлагат на същите изпитания, на които се подлагат и обикновените ловни капсули. Този вид ловни капсули имат по-голяма пламенност и са предназначени изключително за бездимни барути, които по начало по-бавно изгарят от димните. Не се препоръчва използуването й за снарядяване на патрони с димен барут, защото спомага за прекомерно повишаване на налягането на барутните газове в цевите, което старите износени пушки трудно издържат и се разрушават. Опаковката на този вид капсула е различна от тази на обикновената. Ловната капсула жевело е особено чувствителна на удар и бързо се възпламенява, поради което тя се опакова в специално приготвени кутийки от картон, където за всяка капсула е направено отделно гнездо, така че отделните капсули да нямат допир една с друга. Този амбалаж е абсолютно необходим за безопасното транспортиране на ловните капсули жевело. Съдържанието на една кутия е също 100 броя, а в една каса има 27 500 броя. Във фабрична опаковка те може да се съхраняват с години. В целия свят е възприета ловната капсула жевело. Обикновено тя се произвежда с некорозиращ възпламенителен състав, който запазва цевите на ловните пушки от ръждата-най-големия им враг. У нас не се произвеждат такива капсули въпреки наличността на БДС.


Лист