Начало
Украси
Куршуми
Изпробване
Причини за неуспех
Раздувания
Предпазване от злополуки
Напред Нагоре Назад Относно сайта

Димен ловен барут

Димният (черният) барут, както казахме, представлява механична смес, съставена от следните компоненти: калиева селитра 78%, дървен ретортен въглен 12% и сяра 10%. Селитрата отделя необходимия за горенето на въглена кислород и азот, способствуващ за увеличаване обема на газовете. Сярата служи за съединяване на калиевата селитра с въглена и съдействува за ускореното им изгаряне. Дървените ретортни въглища се получават при суха дестилация на дърва в затворено пространство при 300° температура. За получаването на такива въглища, предназначени за производство на димен барут, се използува дървесината на крехки несмолисти дървесни видове: липа, върба, смрадлика и др. Със смрадликов въглен се прави най-висококачественият димен ловен барут. Начинът на изработването на барута е сравнително лесен. Чрез размесване на отделните компоненти се получава еднородна маса, която се пресува в отделни зрънца. Тези зрънца се графитират чрез валяне в барабан, за да бъдат предпазени от навлажняване и за да им се придаде блестящ черен цвят. От особено значение е по повърхността на зрънцата да няма бял налеп от селитра или жълти петна от сяра. В противен случай барутът е дефектен. Въпросните петна трябва да не се забелязват даже и с въоръжено око.

В нашата страна съгласно действуващите държавни стандарти ловният димен барут се произвежда в три различни качества:
едрозърнест, който се означава с буквите ЕЗ
ситнозърнест   СЗ
дребнозъриест   ДЗ

Заслужава да се отбележи, че едрозърнестият ловен димен барут оказва групиращо въздействие на снаряда вследствие на сравнително по-бавното си изгаряне в патронника на цевта и сравнително по-ниското си налягане. Поради това той е предпочитан барут за снарядяване на патрони за едър дивеч. Дребнозърнестият барут действува обратно. Той разсейва снаряда вследствие на по-бързото си изгаряне и съответно на високото си налягане. Поради тези причини той се предпочита при снарядяване на патрони за дребен пернат дивеч. При изгарянето си димният ловен барут развива около 2200- 2300° температура, като се отделят 42.5% газообразни тела и 57.5% твърди тела (нагар). Балистичната му характеристика се обуславя от високото налягане на газовете върху вътрешната повърхност на цевите — от 300 до 450 kg/cm2- и сравнително ниска начална скорост -- около 250 m/s. Като се има пред вид, че за сполучливото поразяване на дивеча на разстояние 35 м е необходима минимална скорост на снаряда — около 200 m/s, ясно е, че не винаги изстрелът ще бъде сполучлив, особено на по-големи разстояния. Недостатък на този вид ловен барут е, че веднъж навлажнен, губи качествата си. Оставя много нагар по цевите на пушката. Дава силен гръм и откат. Най-лошото е, че след изстрела се появява много гъст дим, през който често е невъзможно да се види реаултатът от стрелбата. Това е особено характерно при влажно и мъгливо време. Положителните качества на димния барут са безспорни. При изгарянето му от селитрата се отделя сернист калий, който размеква нагара по вътрешната полирана повърхност на цевите и спира корозионния процес на стоманата. Същевременно способствъва за по-лесното почистване на цевите. Изолиран от атмосферните влияния, той може да престои столетия, без да загуби качествата си. Цената на димния барут е съвсем ниска. У нас той се използува в съвсем ограничени количества за снарядяване на ловни патрони. След излизане от употреба на всички стари ловни пушки той ще се окаже излишен.


Лист